Взято с сайта www.omul.org

 
 
 
ДСТУ  Б В.2.7-26-95
 
 
 
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  УКРАЇНИ
 
 
 
Будiвельнi матерiали
 
 
СИРОВИНА ГЛИНИСТА
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТI
ГЛИН ДО СУШIННЯ
 
 
 
 
Видання офiцiйне
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Держкоммiстобудування України
Київ 1996
 
 
 
 
 

     Передмова
 
 
 
   1 РОЗРОБЛЕНИЙ
 
     Київським Державним технiчним унiверситетом будiвництва
     та архітектури (КДТУБА) Мiносвіти України
 
 
 
   2 ВНЕСЕНИЙ
 
     Управлiнням будiндустрiї, промисловості будматерiалiв i
     механiзацiї будiвництва Держкоммiстобудування України
 
 
 
   З ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДIЮ
 
     Наказом Держкоммiстобудування України вiд 7.07.1995 р.
       134
 
 
 
   4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ
 
 
 
 
 
 
 
   Цей стандарт не може бути повнiстю чи частково вiдтворений,
   тиражований i розповсюджений як офiцiйне видання без
   дозволу Держкоммiстобудування України
 
 
 
 

 
 
 
                                  Змiст
 
                                                            с.
 
  1 Галузь використання ................................... 4
 
  2 Нормативнi посилання .................................. 4
 
  З Визначення............................................. 5
 
  4 Апаратура i матерiали ................................. 5
 
  5 Вимоги безпеки ........................................ 5
 
  6 Проведення впробувань.................................. 6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
 
Будiвельнi матерiали
 
Сировина глиниста
Метод визначення чутливостi глин до сушiння
 
Строительные материалы
 
Сырье глинистое
Метод определения чувствительности глин
к сушке
 
Building materials
 
Clay raw material
Method  for determination of sensivity of clays
to drying
----------------------------------------------------------------
                                           Чинний від 1996-01-01
 
     I Галузь  використання
 
     Стандарт поширюється  на  сировину  глинисту  для  керамiчної
промисловості i встановлює метод визначення чутливостi глин i шихт
для сушiння.
 
     2 Нормативні посилання
 
     У цьому стандартi наведено посилання  на такi стандарти:
 
 ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования
                  | к воздуху рабочей зоны
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 12.1.019-79 | ССБТ. Злектробезонасность. Общие требовашiя и
                  | номенклатура видов защиты
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 12.4.004-74 | Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ 67.
                  | Технические условия
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 6613-86     | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейка-
                  | ми. Техническне условня
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 9147-80     | Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые.
                  | Технические условия
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 21216.0-81  | Сырье глинистое. Общие требования к методам
                  | анализа
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 24104-88Е   | Весы лабораторные общего назначения и образ-
                  | цовые. Общие технические условия
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ  25336-82Е  | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.
                  | Типы, основные параметры и размеры
------------------------------------------------------------------
Видання офіційне

     З   Визначення
 
     3.1  Чутливість  глин  до  сушіння  -  відношення   глин   до
розтріскування в процесі зневоднення зразків.
 
     3.2 Коефiцiєнт чутливостi глин до сушiння -  тривалiсть  часу
в секундах опромiнювання свiжовiдформованого зразка iз  глини  або
шихти  постійним  тепловим  потоком  до  появи  на  ньому  трiщини
(посічки).
 
     4. Апаратура і матеріали
 
     Для проведення випробувань застосовують:
     Електричну шафу сушильну згiдно з ТУ 16-681.032 або агрегат
iншої конструкцiї з автоматичним регулюванням температури в межах
(105 ± 5) град.С.
     Ступку фарфорову з товкачиком згiдно з ГОСТ 9147.
     Ексикатор згiдно з ГОСТ 25336.
     Сито з сiткою   3 згiдно з ГОСТ 6613.
     Плиту мармурову або металеву.
     Тканину бавовняну, теплоізолювальний матерiал, фольгу.
     Форму з виштовхувачем для формування зразкiв квадратного
(55х55 мм) або круглого (дiаметром 55 мм) перерiзу завтовшки 15мм.
     Шпатель.
     Бюкси для зважування згiдно з ГОСТ 25336.
     Ваги згiдно з ГОСТ 24104.
     Електричний прилад КР-I (додаток А) для випробування глин i
шихт на чутливiсть до сушiння. Дозволяється користуватися  iсную-
чим пристосуванням для визначення чутливостi глин до сушiння  (до-
даток Б).
 
     5 Вимоги безпеки
 
     5.1 Лабораторнi приміщення,  в  яких  виконуються  роботи  по
визначенню чутливостi глин до сушiння, мають бути обладнанi  вен-
тиляцiйними системами згiдно з ГОСТ 12.4.0.21.
 
     5.2 Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до повiтря лабораторного
приміщення - згiдно з ГОСТ 12.1.005.
 
     5.3 При роботi з електроприладами  обслуговуючий персонал
повинен керуватися вимогами безпеки згiдно з ГОСТ 12.1.019.
 
     5.4 Необхiдно забезпечити заземлення електроприладiв, якi ви-
користовуються при проведеннi випробувань.
 
     5.5 При роботi з шкідливими речовинами необхiдно користу-
ватися iндивідуальними засобами захисту згiдно з ГОСТ 12.4.004.
 
     5.6 Перед вмиканням приладу в електромережу прцюючий повинен
вивчити керiвництво з експлуатацiї.
 
     5.7 Перед вмиканням КР-1 в електричну мережу необхiдно пере-
конатись у вiдсутностi на робочому мiсцi легкозаймистих речовин  i
стороннiх предметiв.
 
     5.8 На робочому мiсцi не повинно бути примусових потокiв  по-
вiтря.
 

     6 Проведення випробувань
 
     6.1 Вiдбiр проб i пiдготовка сировини здiйснюються згiдно з
ГОСТ 21216.0.
 
     6.2 Приготування глиномаси
 
     6.2.1 Наважку глини в кiлькостi близько 500 г  висушують  при
температурi не бiльше 100 град.С до  сталої  ваги,  подрiбнюють  i
просiюють через сито з сiткою   3, додають воду в кiлькостi, необ-
хiднiй для утворення маси нормальної формувальної вологостi.
 
     6.2.2 Масу перемiшують до повної однорiдностi, видалення  бу-
льбашок повiтря i залишають на зберiгання в  закритому  ексикаторi
на 24 год для рiвномiрного розподiлу вологи.
 
     6.3 Пiдготовку приладу до роботи здiйснюють згiдно з додат-
ком А.
 
     6.4 Приготовану масу переносять на плиту для формування.
Масу ще раз збивають, надаючи їй форму паралелепiпеда або цилiндра
дещо меншого перерiзу нiж форма.
 
     6.5 Масу розрiзають на три частини.
 
     6.6 3 середини маси вiдбирають двi паралельнi проби на  воло-
гiсть.
 
     6.7 3 приготовленої маси формують три зразки у  виглядi  пли-
ток заввишки 15 мм квадратного (55х55 мм) або круглого  (дiаметром
55мм) перерiзу. Внутрішню поверхню форми перед формуванням  зразкiв
заздалегiдь змащують машинним маслом або технiчним вазелiном.
 
     6.8. Зразки укладають на рiвну поверхню, знiмають облой i на-
кривають вологою тканиною.
 
     6.9 При досягненнi температури повiтря бiля  платформи  200
град. С зразок кладуть па теплоiзолювальну прокладку, покриту
фольгою, i вмiщують на пiдкидну платформу.
 
     6.10 Платформу зi зразком пiдводять пiд  нагрiвач  до  упору,
одночасно вмикаючи таймер для  визначення  тривалостi  опромiнення
зразка.
 
     6.11  Вiзуально  спостерiгають  за  поверхнею  зразка,  який
випробовується, i при появi на нiй трiщин (посiчок) закiнчують вi-
длiк часу та визначають тривалiсть опромiнення  зразка  в  секун-
дах.
 
     6.12 При пiдборi складiв шихт з добавками опiснювачів  або
пластифікаторів масу готують вiдповiдно до 6.2.1 та 6.2.2 i  вип-
робування проводять згiдно з роздiлом 6.
 

 
     6.13 Залежно вiд значення  коефiцiєнта  чутливостi  глинистої
сировини та шихт до сушiння їх пiдроздiляють на наведенi у табли-
цi групи:
 
-------------------------------------------------------------------
|Коефiцiєнт чутливостi глин       |  Групи чутливостi до сушiння  |
|до сушіння, Кч,с                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|
|    До 100 включно               |       Високочутливi           |
|-----------------------------------------------------------------|
|Понад 100 до 135 включно         |       Середньочутливi         |
|-----------------------------------------------------------------|
|   -"- 135 до 180  -"-           |       Помiрночутливi          |
|-----------------------------------------------------------------|
|   -"- 180                       |       Малочутливi             |
-------------------------------------------------------------------
 
     6.14 Рекомендованi термiни сушiння виробiв в  залежностi  вiд
чутливостi сировини до сушiння наведенi у додатку В.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Додаток А
                                                 (рекомендований)
 
            Конструкція приладу КР-1 і опис його роботи
 
Рисунок А-1  Установка КР-1
 
 
     Прилад КР-1 складається з двох  блокiв:  блока  нагрiвання  i
блока керування.
     Блок нагрiвання складається: з штатива 1 із станиною 2,  без-
посередньо нагрiвача 3 iз чотирма нагрiвальними елементами в квар-
цевих трубках, якi забезпечують  тепловий  потiк  потужнiстю  9000
Вт/м2.год; дзеркала для огляду 4; електричних ламп локального пi-
дсвiчування 5; поворотної платформи 6  з  фiксованим  заглибленням
для зразка. У поворотну платформу вмонтованi чотири мiдних  термо-
резистори, якi дозволяють  пiдтримувати  температуру  повiтря  200
град. С бiля поверхнi зразка.
     Блок керування 7 складається з таймера i терморегулятора. Про
роботу терморегулятора сигналiзують три свiтлодiоди: 8-нагрiвання;
9-200 град.С; 10-перегрiвання. Кнопки  керування: 11-таймер,
12-годинник, 1З-"пуск", 14-"стоп", 15-"скид", 16-цифрове табло.
 
                    Підготовка КР-1 до роботи
 
     Встановити блок керування на відстані не менше ніж 0,5 м  від
блока нагрiвання. З'єднати контакти електронагрiвача i електролам-
пи локального пiдсвiчування блока нагрiвання з  блоком  керування.
Пiдключити блок керування до електричної мережi i ввiмкнути тумблер
приладу. Послiдовно натиснути кнопку "таймер", "пуск", "стоп","скид".
     Пiсля вмикання приладу в електричну мережу на  табло  таймера
повинен засвiтитись свiтлодiод 8 "нагрiвання", що  сiгналiзує  про
надходження теплового потоку до платформи.
     Через 30 хв повинен засвiтитись свiтлодiод 9 - "200  град.С",
що свiдчить про готовнiсть приладу до випробування. При досягненнi
температури бiльше 200 град.С  вмикається  свiтлодiод  10.  Момент
вмикання свiтлодiода 10 супроводиться коротким звуковим сигналом.

 
                    Проведення випробувань
 
     Зразок укладають на платформу i пiдводять її пiд нагрiвач  до
упору, одночасно натискують кнопку "пуск". При цьому на  цифровому
табло 16 розпочинається вiдлiк часу опромiнювання зразка в секун-
дах i хвилинах.
     Вiзуально спостерiгають за зразком, що випробовується, i  при
появi на ньому трiщини (посiчки) натискують кнопку 14 "стоп",  при
цьому фiксують точний час перiоду опромiнювання.
     Результати випробувань  записують  у  робочий  журнал,  форма
якого наводиться:
-------------------------------------------------------------------
| Назва       | N       | Формувальна  | Кч - трива- |Вiдношення  |
|сировини,    |виробу   | вологість, % |лість опромі-|до сушіння  |
|склад шихти  |         |              | нювання,с   |            |
-------------------------------------------------------------------
     Пiсля занесення результатiв випробувань у робочий журнал нати-
скують кнопку "скид" i приступають до випробування наступного зразка.
     Коефiцiєнт чутливостi до сушiння - тривалiсть часу  опромiню-
вання до появи трiщини (посiчки) - визначають як середнє  арифме-
тичне результатiв випробування трьох зразкiв, якщо розбiжнiсть мiж
значеннями показникiв не перевищує 10 с. При розбiжностi результа-
тiв бiльше нiж на 10 с весь цикл випробувань повторюється.

 
                                              Додаток Б
                                              (рекомендований)
 
     Пристосування для визначення чутливості глин до сушіння
 
Рисунок Б-1
Пристосування для визначення чутливості глин до сушіння
 
                 Опис і настроювання пристосування
 
     Пристосування  складається  з  штатива  1,  випромінювача  2,
відкидного столика 3. Столик 3 накривають теплоiзоляційною прокла-
дкою з фiксованим  мiсцем  для  зразка  (по  центру).  Для  огляду
протилежної сторони зразка до штатива прикріплюють  дзеркало  4  i
підключають електричну лампу 5. За випромінювач може правити  зви-
чайна електрична плитка iз спiраллю, закритою  металевим  екраном,
потужнiстю 800 Вт. Випромінювач пiдключають в електричну мережу че-
рез регулятор напруги 6. Столик встановлюють пiд випромiнювачем так,
щоб вiдстань вiд поверхнi зразка до грiючої поверхнi випромінювача
становила (60 ± 5)мм. При такiй вiдстанi вiд випромiнювача тепловий
потік на зразок 7 повинен вiдповiдати потужності 9000 Вт/м2.год, при
цьому температура потоку має станоновити (200 ± 10) град. С. Темпе-
ратуру вимiрюють лабораторним  термометром.
 
                    Проведення випробувань
 
     Для стабiлiзацiї теплового потоку пристрій вмикають за  1-1,5
год до початку проведення випробувань.
     Зразок-плитку розмiром 55х55х15 мм  укладають на теплоізоля-
ційну пластину, покриту фольгою, i переносять на столик. Столик
пiдводять пiд випромінювач i одночасно вмикають секундомiр. Прово-
дять ретельний вiзуальний нагляд за зразком. При появi на поверхнi
зразка трiщини (посiчки) секундомiр вимикають.
     Результати записують у робочий журнал (форма запису згiдно  з
додатком А). Аналогiчно проводять випробування наступних двох зра-
зкiв.
     Обробку результатiв i оцiнку чутливостi глин  або  шихт  до
сушiння проводять згiдно з 6.13 та додатком Л.
 

 
                                               Додаток  В
                                               (рекомендований)
 
              Орієнтовані строки сушіння виробiв за результатами
                             випробувань
-------------------------------------------------------------------
|Коефiцiєнт чутливостi |Групи чутливостi  |Строк сушiння виробiв, |
|глин до сушiння, Кч,с |  до сушiння      |        год            |
|-----------------------------------------------------------------|
| До 100 включно       |Високочутливi     |Бiльше 60 до 72 включно|
|-----------------------------------------------------------------|
| Бiльше 100 до 135    |Середньочутливi   | -"- 48 до 60 -"-      |
| включно              |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| -"- 135 до 180 -"-   |Помiрночутливi    | -"- 36 до 48 -"-      |
|-----------------------------------------------------------------|
| -"- 180              |Малочутливi       | -"- 24 до 36 -"-      |
-------------------------------------------------------------------
 

ДСТУ  Б В.2.7-26-95
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ
 
 
Строительные материалы
 
 
СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛИН К СУШКЕ
 
 
Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Госкомградостроительства Украины
Киев 1996
 

     Предисловие
 
 
 
   1 РАЗРАБОТАН
 
     Киевским Государственным техническим университетом
     строительства и архитектуры (КГТУСА) Минобразования
     Украины
 
 
 
   2 ВНЕСЕН
 
     Управлением стройиндустрин, промышленности
     стройматериалов и механизации строительства
     Госкомградостроительства Украины
 
 
 
   3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
 
     Приказом  Госкомградостроительства Украины от 7.07.1995 г.
        134
 
 
 
   4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 
 
 
 
 
 
     Настоящий стандарт не может быть полностью или частично
     воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
     официального издания без разрешения Госкомградостроительства
     Украины
 

 
 
                           Содержание
 
                                                    с.
 
 1 Область применения .........................     4
 
 2 Нормативные ссылки .........................     4
 
 3 Определения ................................     5
 
 4 Аппаратура и материалы .....................     5
 
 5 Требования безопасности ....................     5
 
 6 Проведение испытаний .......................     6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДСТУ  Б В.2.7-26-95
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ
Будiвельнi матерiали
 
Сировина глиниста
Метод визначення чутливостi глин до сушiння
 
Строительные материалы
 
Сырье глинистое
Метод определения чувствительности глин
к сушке
 
Building materials
 
Clay raw material
Method  for determination of sensivity of clays
to drying
----------------------------------------------------------------
                                  Дата введения 1996-01-01
 1 Область применения
 
     Настоящий стандарт распространяется на  сырье  глинистое  для
керамической промышленности и устанавливает метод определения чув-
ствительности глин и шихт к сушке.
 
     2 Нормативные ссылки
 
     В настоящем стандарте приведены ссылки на такие стандарты:
 
 ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования
                  | к воздуху рабочей зоны
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 12.1.019-79 | ССБТ. Злектробезонасность. Общие требования и
                  | номенклатура видов защиты
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 12.4.004-74 | Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67.
                  | Технические условия
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 6613-86     | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейка-
                  | ми. Техническне условия
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 9147-80     | Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые.
                  | Технические условия
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 21216.0-81  | Сырье глинистое. Общие требования к методам
                  | анализа
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ 24104-88Е   | Весы лабораторные общего назначения и образ-
                  | цовые. Общие технические условия
------------------------------------------------------------------
 ГОСТ  25336-82Е  | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.
                  | Типы, основные параметры и размеры
------------------------------------------------------------------
Издание официальное

     3 Определения
 
     3.1 Чувствительность глин к сушке - отношение глин к растрес-
киванию в процессе обезвоживания образцов.
     3.2 Коэффициент чувствительности глин к сушке - продолжитель-
ность времени облучения в секундах свежеотформованного образца  из
глины либо шихты постоянным тепловым потоком до появления  на  нем
трещины (посечки).
 
     4 Аппаратура и материалы
 
     Для проведения испытаний применяют:
 
     Электрошкаф сушильный по ТУ  16-681.032  либо  агрегат  любой
другой конструкции с  автоматической  регулировкой  температуры  в
пределах 105 ±  5 град. С.
     Ступку фарфоровую с пестиком по ГОСТ 9147.
     Эксикатор по ГОСТ 25336.
     Сито с сеткой   3 по ГОСТ 6613.
     Плиту мраморную либо металлическую.
     Ткань хлопчатобумажную, теплоизолирующий материал, фольгу.
     Форму с выталкивателем для  формования  образцов  квадратного
(55х55 мм) либо круглого (диаметром 55 мм) сечения толщиной 15 мм.
     Шпатель.
     Бюксы для взвешивания по ГОСТ 25336.
     Весы по ГОСТ 24104.
     Электрический прибор КР-1 (приложение А) для  испытания  глин
и шихт на чувствительность к сушке. Разрешается пользоваться суще-
ствующим приспособлением для определения чувствительности  глин  к
сушке (приложение Б).
 
     5 Требования безопасности
 
     5.1 Лабораторные помещения, в которых выполняются  работы  по
определению чувствительности глин к сушке, должны быть оборудованы
вентиляционными системами согласно ГОСТ 12.4.021.
 
     5.2 Санитарно-гигиенические требования к воздуху в лаборатор-
ном помещении - согласно ГОСТ 12.1.005.
 
     5.3 При работе с электрическими приборами обслуживающий  пер-
сонал должен руководствоваться требованиями безопасности  по  ГОСТ
12.1.019.
 
     5.4 Необходимо обеспечить заземление электроприборов, которые
используются при проведении испытаний.
 
     5.5 При работе с вредными веществами необходимо  пользоваться
индивидуальными средствами защиты согласно ГОСТ 12.4.004.
 
     5.6 Перед включением прибора в электросеть работающий  должен
изучить руководство по эксплуатации.
 
     5.7 Перед включением КР-1  в  электрическую  сеть  необходимо
убедиться в отсутствии на рабочем месте легковоспламеняющихся  ве-
ществ и посторонних предметов.
 
     5.8 На рабочем месте не должно  быть  принудительных  потоков
воздуха.
 

     6 Проведение испытаний
 
     6.1 Отбор проб и  подготовка  сырья  осуществляются  согласно
ГОСТ 21216.0.
 
     6.2 Приготовление глиномассы
 
     6.2.1 Навеску глины в количестве около 500 г  высушивают  при
температуре не более 100 град.С до постоянного веса, измельчают  и
просеивают через сито с сеткой   3, добавляют воду  в  количестве,
необходимом для образования массы нормальной формовочной  влажнос-
ти.
 
     6.2.2 Массу перемешивают до полной  однородности,  устранения
пузырьков воздуха и оставляют для сохранения на 24 ч  в  закрытом
эксикаторе для равномерного распределения влаги.
 
     6.3 Подготовка прибора к работе осуществляется согласно  при-
ложению А.
 
     6.4 Приготовленную массу переносят на плиту  для  формования.
Массу еще раз сбивают, придавая ей форму параллелепипеда или цили-
ндра несколько меньшего сечения чем форма.
 
     6.5 Массу разрезают на три части.
 
     6.6 Из середины массы отбирают две параллельные пробы на вла-
жность.
 
     6.7 Из приготовленной массы формуют три образца в виде плиток
толщиной 15 мм квадратного (55х55 мм) либо круглого (диаметром  55
мм) сечения. Внутреннюю поверхность формы перед формовкой образцов
предварительно смазывают машинным маслом или  техническим  вазели-
ном.
 
     6.8 Образцы укладывают на ровную поверхность, убирают  заусе-
ницы и накрывают влажной тканью.
 
     6.9 При достижении температуры воздуха  возле  платформы
200 град. С образцы кладут на теплоизоляционную прокладку, покрытую
фольгой, и помещают на откидную платформу.
 
     6.10 Платформу с образцом подводят под нагреватель до  упора,
одновременно включая таймер для определения времени облучения  об-
разца.
 
     6.11 Визуально наблюдают за поверхностью испытуемого образца
и при появлении на ней трещин (посечек) заканчивают отсчет времени
и определяют период облучения образца в секундах.
 
     6.12 При подборе составов шихт  с  добавками  отощителей  или
пластификаторов массу готовят согласно 6.2.1 п 6.2.2  и  испытания
проводят в соответствии с разделом 6.
 

     6.13 В зависимости от значения коэффициента  чувствительности
глинистого сырья и шихт к сушке их подразделяют на  приведенные  в
таблице группы:
-------------------------------------------------------------------
|Коэффициент чувствительности глин|  Группы чувствительности к    |
|к сушке, Кч,с                    |         сушке                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|    До 100 включительно          |     Высокочувствительные      |
|-----------------------------------------------------------------|
|Более 100 до 135 включительно    |     Среднечувствительные      |
|-----------------------------------------------------------------|
|   -"- 135 до 180  -"-           |     Умеренночувствительные    |
|-----------------------------------------------------------------|
|   -"- 180                       |     Малочувствительные        |
-------------------------------------------------------------------
 
    6.14 Рекомендуемые сроки сушки изделий в зависимости от чувстви-
тельности сырья к сушке приведены в приложении В.
 

                                             Приложение А
                                             (рекомендуемое)
 
       Конструкция прибора КР-1 и описание его работы
 
Рисунок А-1  Установка КР-1
 
    Прибор КР-1 состоит из двух блоков: блока нагревания  и  блока
управления.
     Блок нагревания включает: штатив 1 со станиной 2, непосредстве-
нно нагреватель 3 с четырьмя нагревательными элементами в кварцевых
трубках, обеспечивающими тепловой поток мощностью 9000Вт/м2.ч; зер-
кало для обзора 4; электролампы локального подсвета 5; поворотную
платформу 6 с фиксированным углублением для образца. В поворотную
платформу вмонтированы четыре медных терморезистора, позволяющие
поддерживать температуру 200 град.С у поверхности  образца.
     Блок управления 7 состоит из таймера и  терморегулятора.  Ра-
бота терморегулятора отражена тремя светодиодами: 8 - нагрев: 9  -
200 град.С, 10 - перегрев. Кнопки управления: 11 - таймер, 12 -
часы, 13 - "пуск", 14 - "стоп", 15 - "сброс", 16 - цифровое табло.
 
                   Подготовка КР-1 к работе
 
     Установить блок управления на расстоянии не менее  0,5  м  от
блока нагревания. Подсоединить контакты электронагревателя и элект-
роламп локального подсвета блока нагревания с блоком управления. По-
дключить блок управления в электрическую сеть и включить тумблер при-
бора. Последовательно нажать кнопки "таимер", "пуск", "стоп","сброс".
     При включении прибора в сеть на табло таймера должен засвети-
ться светодиод 8 "нагрев", указывающий  на  поступление  теплового
потока к платформе.
     Через 30 мин должен засветиться светодиод 9 - "200  град.С",
что свидетельствует о готовности прибора к испытанию. При достиже-
нии температуры больше 200 град.С включается светодиод 10. Момент
включения светодиода 10 сопровождается коротким звуковым сигналом.
 
                 

Проведение испытаний
 
     Образец укладывают на платформу и подводят ее под нагреватель
до упора, одновременно нажимают кнопку "пуск". При этом на цифровом
табло 16 начинается отсчет времени облучения в секундах и минутах.
     Визуально наблюдают за испытуемым образцом  и  при  появлении
на образце трещины (посечки) нажимают кнопку 14 "стоп",  при  этом
фиксируется точное время периода облучения.
     Результаты испытаний записывают в рабочий  журнал  по  форме,
приведенной ниже:
-------------------------------------------------------------------
|Наименование | N       |Формовочная   | Кч-длитель- |Отношение к |
|сырья,состав |образца  |влажность, %  |ность облуче-|  сушке     |
|   шихты     |         |              | ния, с      |            |
-------------------------------------------------------------------
 
     После занесения результатов испытаний в рабочий журнал  нажи-
мают кнопку "сброс" и приступают к испытанию следующего образца.
     Коэффициент чувствительности глин к сушке - продолжительность
времени облучения до появления трещины  (посечки)  -  определяется
как среднее арифметическое результатов  испытания  трех  образцов,
если расхождение между значениями показателей не превышает  10  с.
При расхождении результатов больше чем на 10 с весь цикл испытаний
повторяется.

                                              Приложение Б
                                              (рекомендуемое)
 
     Приспособление для определения чувствительности глин к сушке
 
Рисунок Б-1
Приспособление для определения чувстви-
тельности глин к сушке
 
                Описание и настройка приспособления
 
     Приспособление состоит из штатива 1, излучателя 2,  откидного
столика 3. Столик 3 накрывают теплоизоляционной прокладкой с  фик-
сированным местом для образца (по центру). Для просматривания про-
тивоположной стороны образца к штативу прикрепляют зеркало 4 и по-
дключают электрическую лампу 5. В качестве излучателя можно  испо-
льзовать обычную электрическую плитку со спиралью, закрытой метал-
лическим экраном, мощностью 800 Вт. Излучатель подключают  в  сеть
через регулятор напряжения 6. Столик устанавливают под излучателем
так, чтобы расстояние от поверхности образца до греющей поверхнос-
ти облучателя составляло (60 ± 5) мм. При таком расстоянии от  из-
лучателя тепловой поток на образец 7 должен соответствовать мощно-
сти 9000 Вт/м2.ч, при этом температура  потока  должна  составлять
(200 ± 10) град.С. Температуру замеряют лабораторным термометром.
 
                  Проведение испытаний
 
     Для стабилизации теплового потока приспособление включают  за
1-1,5 ч до начала испытания.
     Образец-плитку размером 55х55х15 мм укладывают  на  теплоизо-
ляционную пластину, покрытую фольгой, и переносят на столик.  Сто-
лик подводят под облучатель и  одновременно  включают  секундомер.
Производят тщательное визуальное наблюдение за образцом. При появ-
лении на поверхности образца трещины (посечки) секундомер выключают.
    Результаты записывают в рабочий журнал (форма записи согласно
приложению А). Аналогично проводят испытания следующих двух образцов.
     Обработку результатов и оценку чувствительности глин или шихт
к сушке осуществляют согласно 6.13 и приложению А.
 

 
                                                Приложение В
                                                (рекомендуемое)
 
    Ориентировочные сроки сушки изделий по результатам испытаний.
-------------------------------------------------------------------
|     Коэффициент      |      Группы      |Срок сушки изделий, ч  |
|чувствительности глин | чувствительности |                       |
|    к сушке, Кч,с     |      к сушке     |                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| До 100 включительно  |Високо-           | Более 60  до 72       |
|                      |чувствительные    | включительно          |
|-----------------------------------------------------------------|
| Более  100 до 135    |Средне-           | -"- 48 до 60 -"-      |
| включительно         |чувствительные    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| -"-  135 до 180 -"-  |Умеренно-         |                       |
|                      |чувствительные    | -"- 36 до 48 -"-      |
|-----------------------------------------------------------------|
| -"-  180             |Малочувствительные| -"- 24 до 36 -"-      |
-------------------------------------------------------------------
Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )